hippy_end (hippy_end) wrote,
hippy_end
hippy_end

Ну, что ж, займемся ликбезом - (2) - Действующий Закон Украины об основах языковой политики

Итак, продолжаю обещанный ликбез на тему грубого нарушения целого ряда Законов Украины, начиная с ее Высшего Закона -- Конституции, -- национал-патриотами, требующими, чтобы в бытовой сфере из обслуживали на "державной, украинськой мове"

Начало, посвященное статьям Конституции Украины, действующей вот прямо сейчас, и однозначному толкованию основной из них языковой Конституционным Судом Украины в качестве последней и высшей инстанции, опять же -- действующему вот прямо сейчас, Вы можете найти в посте по адресу:
http://hippy-end.livejournal.com/1480585.html

Теперь посмотрим, что на этот счет говорится в действующем вот прямо сейчас Законе Украины "Об основах государственной языковой политики"

законы 1

Видите в строчке наверху по центру: Документ 5029-17, чинний..."? Ну так вот, "чинний" в переводе на русский означает "действующий" -- в редакции от 08.11.2016 года (!!!)

Касающийся напрямую разбираемого вопроса текст Закона даю в его первозданном видео: на государственном, украинском языке, а перевод отдельных мест этого текста -- в квадратных скобках

Итак, цитирую Закон Украины:

«ЗАКОН УКРАЇНИ

Про засади державної мовної політики

[Про основы государственной языковой политики – здесь и далее перевод Хиппи Энда]
<…>
Відповідно до положень Конституції України, Декларації прав національностей, Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" тощо,

враховуючи, що вільне використання мов у приватному і суспільному житті відповідно до принципів, проголошених у Міжнародному пакті Організації Об'єднаних Націй про громадянські і політичні права, та духу Конвенції Ради Європи про захист прав і основоположних свобод людини є невід'ємним правом кожної людини;

[В соответствии с положениями Конституции Украины, Декларации прав национальностей, Закону Украины «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков мнеьшинств» (!)]
<…>
виходячи з того, що тільки вільний розвиток і рівноправність усіх національних мов, висока мовна культура є основою духовного взаєморозуміння, культурного взаємозбагачення і консолідації суспільства,

[исходя из того, что только свободное развитие и равноправие всех национальных языков…]

цим Законом визначаються засади державної мовної політики в Україні
<…>
Стаття 3. Право мовного самовизначення

[Право языкового самоопределения (!)]

1. Кожен має право вільно визначати мову, яку вважає рідною, і вибирати мову спілкування, а також визнавати себе двомовним чи багатомовним і змінювати свої мовні уподобання.

2. Кожен незалежно від етнічного походження, національно-культурної самоідентифікації, місця проживання, релігійних переконань має право вільно користуватися будь-якою мовою у суспільному та приватному житті, вивчати і підтримувати будь-яку мову

[Каждый имеет право свободно выбирать язык, которые считает родным и выбирать язык общения

Каждыйимеет право свободно пользоваться любым языком в общественной и частной жизни…]

<…>
Стаття 5. Цілі та принципи державної мовної політики
<…>
2. При здійсненні державної мовної політики Україна дотримується таких цілей і принципів:

1) визнання всіх мов, які традиційно використовуються в межах держави чи її певної території, національним надбанням, недопущення привілеїв чи обмежень за мовними ознаками;
<…>
3) сприяння використанню регіональних мов або мов меншин в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створення можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя в межах територій, на яких такі мови використовуються, та з урахуванням стану кожної мови;
<…>
3. Держава сприяє розвитку багатомовності, вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед тих, які є офіційними мовами Організації Об'єднаних Націй, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій.

[признание всех языков, которые традиционно используются в границах государства или его определенной территории, начиональным достоянием, недопущение привилегий или ограничений по языковым празникам

Государство способствует многоязычию, изучению языков международного общения, прежде всего, тех, которые являются официальными языками Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО и других международных организаций

Насколько мне известно, русский язык является одним из официальных языков ООН и ЮНЕСКО – Хиппи Энд]

<…>
Стаття 8. Захист мовних прав і свобод людини і громадянина

[Защита языковых прав и свобод человека и гражданина]

1. Публічне приниження чи зневажання, навмисне спотворення державної, регіональних мов або мов меншин в офіційних документах і текстах, що веде до створення перешкод і обмежень у користуванні ними, порушення прав людини, а також розпалювання ворожнечі на мовному ґрунті тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 161 Кримінального кодексу України.

2. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої мовні права і свободи від порушень і протиправних посягань.

[Публичное унижение или неуважение… а также разжигание вражды на языковой почве влекут за собой ответственность, установленную статьей 161 Уголовного кодекса Украины

Каждый имеет правозащищать свои языковые права и свободы от нарушений и противоправных посягательств]
<…>
Стаття 18. Мова економічної і соціальної діяльності

[Язык экономической и социальной деятельности]
<…>
2. В економічній і соціальній діяльності об'єднань громадян, приватних підприємств, установ та організацій, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб вільно використовуються державна мова, регіональні мови або мови меншин, інші мови.»

экономической и социальной деятельности объединений граждан, частных предприятий, учреждений и организаций, граждан -- субъектов предпринимательской деятельности и физических лиц свободно используются государственный язык, региональные языки или языки меньшинств, другие языки

Источник информации: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17


Как видите, национал-патриоты, требующие, чтобы их в бытовой сфере в обязательном (!) порядке обслуживали на украинском языке, нарушают сразу 4 (четыре!) статьи Закона Украины и саму преамбулу, определяющую дух Закона (не говоря уже о статьях Конституции Украины)

Причем, за это в Законе Украины предусматривается... уголовная (!) ответственность


Вот так


Продолжение следует
Добавить в друзья


Tags: Защита гражданских прав
Subscribe

Recent Posts from This Journal

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 10 comments

Recent Posts from This Journal